aktuality

Pirátský okem – Zastupitelstvo ze dne 19 .9. 2023

Pirátský okem – Zastupitelstvo ze dne 19 .9. 2023

Šestá schůze blanenského zastupitelstva patřila k těm méně dramatickým, přesto toho byla spousta k řešení. Vyjádřili jsme se k těmto bodům:
⚠️Zdrželi jsme se ve věci prodeje pozemků na Starém Blansku, kde město navrhlo prodat firmě Stavmat Stavebniny 117 m2 s odůvodněním sjednocení pozemků. V diskuzi byla zpochybněna cena 722 Kč/m2, které neodpovídá ceně obvyklé v dané lokalitě. Původní návrh byl však koalicí bohužel prohlasován.
👎 Postavili jsme se také proti odkupu 168 m2 v městské části Lažánky, který město odůvodnilo bizarním „zlepšením příjezdu pro zemědělskou techniku“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pruh rozšiřující stávající polní cestu, pod kterou soukromý majitel hodlá rozparcelovat pozemky, a městu by z takového nákupu neplynuly žádné výhody, hlasovali jsme proti.
🙏Z dalších důležitých bodů se schvalovala Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2024. Pro rok 2024 bude platit dosavadní model kofinancování. Jedná se i o sociální služby, které mají své sídlo mimo území blanenského okresu, avšak svoje služby dlouhodobě poskytují občanům okresu Blansko.
🚗 Delší debata proběhla také ohledně Schválení předfinancování projektu na nákup
nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu města Blansko z programu MPSV. Stručně řečeno se jedná o dotaci na nákup tří elektromobilů. Přestože nebyly uvedené technické parametry zástupci odboru SOC přesvědčivě vysvětleny, tuto žádost o dotaci podpořili s podmínkou, že odbor tyto nejasnosti objasní. O tom, jak přesně byla tato dotace, využita vás budeme dále informovat.
📊 Schválili jsme „překlenovací“ úvěr 5 milionu korun pro společnost Teplo Blansko, s.r.o., která bude od ledna 2024 provozovat systém CZT a v prvních měsících provozu bude potřebovat finanční prostředky na pokrytí rozdílů příjmů a výdajů. Cílem je neměnit současný systém nastavení záloh pro odběratele tepla.
🔥Problematika CZT se projednávala i v bodě Zápisy z výborů zastupitelstva. Předsedou Výboru pro energetiku je náš zastupitel Zbyněk Pokorný, který informoval o dvou důležitých usneseních výboru.
a) Přezkoumat požadavek města k připojení nové zástavby na sídlišti Písečná k CZT a provést analýzu návratnosti.
b) Iniciovat jednání mezi Výborem pro energetiku a projektanty energo části nového plaveckého bazénu. Výbor má v popisu práce navrhovat koncepci energetiky města, CZT i jednotlivých budov, ale bohužel nebyl v prvních fázích projektu přizván.
👍Interpelace zastupitelů: Ondra Haváč se ptal na důvody pozdního termínu prosincového zastupitelstva 19.12. který může způsobit problémy zaměstnancům MěÚ, např. u účetních závěrek. Doporučil také změnit používanou zkratku pro Participativní rozpočet z PRO Blansko na PaRo. Prvně zmíněná zkratka je totiž názvem nedávno vzniklé extremistické politické strany.
🔎Poslední naše interpelace se týkala způsobu zveřejňování usnesení městské rady. Budeme požadovat, aby se v případech usnesení typu „Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 24/2023“ nebo „Rada schvaluje dodatek smlouvy č.XY“ dal rozkliknout detail k danému bodu. Podobně to již funguje v sekci aktuality na městském webu.
🏴‍☠️🏴🏴‍☠️
SDÍLEJTE S NÁMA